Kategórie

Dodávatelia

Žiadni dodávatelia

Najpredávanejšie produkty

Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou RETECOM, s.r.o., ako dodávateľom, a odberateľmi.

Článok 1 Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných a servisných podmienkach a ich prílohách nasledujúce výrazy tento význam:

 

 • „RETECOM“, „predávajúci“ – znamená obchodnú spoločnosť RETECOM, s.r.o. so sídlom Drevárska 23, 902 01 Pezinok, IČO: 36549789, IČ DIČ: 2020154389, iČ DPH: SK2020154389, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 30336/B.
 • „odberateľ“ – znamená fyzickú osobu - nepodnikateľa, fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou RETECOM vystavením objednávky
 • „tovar“ – znamená všetky produkty a služby uvedené v platnom cenníku spoločnosti Retecom.

 

Článok 2 Preambula

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú platné a záväzné pre predaj všetkých produktov dodávaných spoločnosťou Retecom ako aj pre všetky služby poskytované spoločnosťou Retecom.
 2. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv, uzatvorených podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších právnych predpisov, súčasť predajných dokladov iných ako zmlúv a súčasť účtovných dokladov spoločnosti Retecom.

 

Článok 3 Objednávanie a dodávky tovaru

 

 1. Odberateľ objednáva tovar v spoločnosti Retecom prostredníctvom písomnej objednávky.
 2. Každá objednávka za účelom prevedenia nevyhnutných účtovných operácií musí obsahovať:
  fyzická súkromná osoba: meno a priezvisko odberateľa, úplná adresa pobytu odberateľa, telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje potrebné na prípadnú komunikáciu, presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru,
  fyzická osoba (SZČO): obchodné meno, úplná adresa sídla SZČO, kontaktnú osobu, telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje potrebné na prípadnú komunikáciu, IČO, DIČ, IČ DPH, presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.
  právnická osoba (PO): obchodné meno, úplná adresa sídla PO, kontaktnú osobu, telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje potrebné na prípadnú komunikáciu, IČO, DIČ, IČ DPH, presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.
  Spoločnosť Retecom zaraďuje objednávky do systému v poradí, v akom prichádzajú.
 3. Predávajúci chráni súkromné údaje odberateľa pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu odberateľa.
 4. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.
 5. Ak nie je uvedené inak, miestom predaja a plnenia Retecom je manipulačný priestor predajného miesta spoločnosti Retecom (napr. nakladacia rampa, pristavená paleta a pod.).
 6. Spoločnosť Retecom potvrdí objednávku a oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii.
 7. Predávajúci môže plniť, t.j. dodať tovar kupujúcemu aj prostredníctvom tretích osôb.
 8. Spoločnosť Retecom zabezpečuje dopravu prostredníctvom prepravnej služby, ktorá súčasne zabezpečí poistenie tovaru v plnej hodnote.
 9. Spoločnosť Retecom tovar zasiela aj na dobierku, pričom tovar je poistený v plnej hodnote.
 10. Pri osobnom prevzatí tovaru musí odberateľ skontrolovať správnosť a kompletnosť dodávky a potvrdiť podpisom dodací list spoločnosti Retecom.
 11. Pri použití prepravnej služby sa tovar a daňové doklady odovzdajú prepravnej službe. Po prijatí tovaru odošle odberateľ potvrdený dodací a faktúru do spoločnosti Retecom najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia zásielky.
 12. Tovar je zabalený a zabezpečený spoločnosťou Retecom alebo výrobcom. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú spoločnosťou Retecom akceptované.
 13. Za tovar je zodpovedná spoločnosť Retecom až po jeho prevzatie odberateľom. Tovar a služby sa považujú za prevzaté odberateľom od doby, kedy spoločnosť Retecom odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu odberateľa, bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom alebo službami v priestoroch spoločnosti Retecom alebo na inom dodacom mieste, s ktorým spoločnosť Retecom vysloví súhlas.

 

Článok 4 Ceny

 

 1. Ceny za tovar a ceny za poskytnuté služby sú stanovené cenníkom predávajúceho platným v deň dodania tovaru alebo poskytnutia služby.
 2. Cena je uvádzaná v Euro. Ceny uvádzané v inej mene sú prepočítané podľa aktuálneho kurzu NBS SR v deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
 3. Ak nie je uvedené inak, ceny uvádzané v cenníku, ktoré majú byť uhradené odberateľom, nezahrňujú daň z pridanej hodnoty, ktorú zaplatí odberateľ vo výške a spôsobom vyžadovaným platnou daňovou právnou úpravou.
 4. Spoločnosť Retecom si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku bez oznámenia, najmä s ohľadom na výrazné úpravy cien od dodávateľov spoločnosti Retecom (pričom výraznou úpravou cien sa rozumie jej zmena minimálne o 2 %), na zmenu kurzu meny EUR voči CZK alebo USD o 2 % a viac vo vzťahu k platnému kurzu v deň vystavenia posledného platného cenníka, zavedenie alebo úpravy dovoznej prirážky a podobných administratívnych opatrení štátu ovplyvňujúcich výšku predajných cien alebo poskytovaných služieb.

 

Článok 5 Výhrada vlastníckeho práva

 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

Článok 6 Platobné podmienky

Platby sú vykonávané v slovenských korunách, pričom spoločnosť Retecom vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 

 1. PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi.
 2. PLATBA ZÁLOHOVÉHO LISTU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ dostáva tovar po uhradení zálohového listu.
 3. PLATBA NA FAKTÚRU: Pri tomto spôsobe platby je odberateľovi dodaný tovar bez predchádzajúcej platby.
  a) Kupujúci je povinný uhradiť faktúru v lehote splatnosti, vyznačenej na príslušnej faktúre.
  b) Za deň úhrady faktúry sa považuje deň, kedy bola suma finančných prostriedkov pripísaná na účet predávajúceho v jeho banke.
  c) Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou platby za tovar, je predávajúci oprávnený vyúčtovať mu úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
  d) Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, je prenajímateľ oprávnený vyúčtovať mu úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
  e) V prípade, že kupujúci neuhradí faktúru podľa ods. b, predávajúci/prenajímateľ má právo za každé ďalšie dodanie tovaru resp. vykonanie služby požadovať vykonanie platby a úhradu nájomného v hotovosti.
 4. Online platobná brána
  Platobná brána FONDY predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob platby online. Platobná brána Fondy je pod dohľadom Národnej banky / číslo oprávnenia FCA UK, č. 900705 /. Po výbere platobnej možnosti budete presmerovaný na stránku banky. Pri platbe kartou je potrebné zadať údaje z platobnej karty. Vaša platba bude pripísaná behom pár minút. Týmto spôsobom zaplatíte platobnou kartou cez internet alebo rýchlym on-line bankovým prevodom. Tento spôsob platby nie je spoplatnený.
  Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke : https://fondy.eu/sk-sk/
  V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať :     

 

Článok 7 Práva a povinnosti spoločnosti Retecom a odberateľa

 

 1. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, spoločnosť Retecom nezodpovedá odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.
 2. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 3. Retecom sa zaväzuje dodať odberateľovi len tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 4. Odberateľ sa zaväzuje, že tovar, na ktorý sa poskytuje licencia alebo ktorý podlieha vývozným kontrolným zákonom a nariadeniam Spojených štátov amerických, Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republiky Nemecko a Slovenskej republiky, nebude vyvážať, či už priamo alebo nepriamo, do:
  krajín, ktoré podliehajú obmedzeniam zo strany Spojených štátov amerických, Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republiky Nemecko a Slovenskej republiky (v súčasnej dobe napr. Kuba, Irán, Irak, Líbya, Severná Kórea, Sýria a Sudán) alebo
  konečnému používateľovi, ktorému bolo federálnym úradom vlády Spojených štátov amerických zakázané zúčastniť sa exportných transakcií Spojených štátov amerických.
 5. Spoločnosť Retecom aj odberateľ sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu.

 

Článok 8 Storno poplatky

 

 1. Predávajúci s odberateľom sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodov na strane odberateľa:
 2. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 14,- € bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru odberateľovi, kedy odberateľ tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
 3. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 20% z kúpnej ceny objednaného tovaru bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru odberateľovi, kedy odberateľ tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový.
 4. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 14,- € bez DPH pri vyexpedovaní tovaru odberateľovi, kedy odberateľ tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

 

Článok 9 Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

 

 1. V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má odberateľ právo od zmluvy odstúpiť do 7  14 dní od prevzatia plnenia. Iba v prípade, pokiaľ by dodávateľ neodovzdal odberateľovi informácie, ktoré je podľa § 12 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) povinný odovzdať, činí táto doba 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Odberateľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji), ktorými sú najmä zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil odberateľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania odberateľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.
 2. Oznámenie odberateľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie odberateľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru odberateľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť odberateľovi čiastku zaplatenú za tovar.
 3. Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom.

 

Článok 10 Záručné lehoty a reklamačný poriadok

 

 1. Na dodávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba v trvaní 24 mesiacov (platí pre spotrebiteľa, ktorý uvedený tovar nevyužíva k podnikaniu). Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu.
 2. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a úplne zaplatený v spoločnosti Retecom.
 3. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry reklamačnému technikovi.
 4. Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť „Reklamačný záznam“.
 5. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 6. Spoločnosť Retecom si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

 

Článok 11 Záručný a pozáručný servis

 

 1. Spoločnosť Retecom nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, použitím neoriginálneho alebo repasovaného spotrebného materiálu, neodborným zásahom do zariadenia, zavírením zariadenia alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť spoločnosti Retecom všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

 

Článok 12 Vyššia moc

 

 1. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú účastníci zmluvy nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, a ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, požiar, povodeň, zemetrasenie a iné.
 3. V prípade, že nastane udalosť podľa ods. 2 sú si zmluvné strany navzájom povinné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
 4. Vznik neočakávaných výrobných alebo distribučných porúch oslobodzuje Retecom od dohodnutých záväzkov.

 

Článok 13 Záverečné ustanovenia

 

 1. V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútitelnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 2. Práva odberateľa vo vzťahu k spoločnosti Retecom vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 4. Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. Januára 2009.

 

Článok 14. Alternatívne riešenie sporov

 

 1. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránkehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

V Bratislave dňa 23.10.2012.

Aktualizácia 8.3.2020

Ing. Peter Švorc
konateľ spoločnosti

Copyright © 2009 RETECOM, s. r.o. Všetky práva vyhradené